GDPR

Ochrana osobných údajov

Milí rodičia, priatelia spoločenského tanca, aby ste mohli navštevovať naše krúžky, súťaže, sústredenia a využívať všetky naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Preto sme pre Vás pripravili Zásady spracúvania osobných údajov pre naše aktivity. Je to dokument, v ktorom nájdete všetky informácie o tom, ako je chránené Vaše súkromie ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, keď navštevujete alebo využívate niektoré z našich služieb. V zásadách je uvedené aké údaje o Vás zhromažďujeme, ako dlho a prečo ich používame a ako ich ďalej spracúvame.V prípade otázok nám napíšte na adresu petermodrovsky@gmail.com

Občianske združenie Jeden23223, Mamateyova 12,851 04 Bratislava, IČO: 48484555

OCHRANA SÚKROMIA

Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity Vážení členovia, aby ste mohli využívať naše služby, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

KTO SME?

Vaše osobné údaje spracúva Občianske združenie Jeden23223, Mamateyova 2,851 04 Bratislava, IČO : 48484555, DIČ : 2120231850, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

NA AKÝ ÚČEL SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 • Prihlásenie do klubu
  Spracúvanie vykonávame za účelom registrácie člena klubu, elektronicky prostredníctvom online prihlášky a to najmä na zaevidovanie vami vyplneného online formulára na evidenciu člena, na účely evidencie platby, na účely identifikácie platby členského príspevku, prípadne storno členského príspevku.
 • Fakturácia a účtovníctvo
  Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME PRE JEDNOTLIVÉ ÚČELY?

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • meno dieťaťa,
 • priezvisko dieťaťa,
 • dátum narodenia dieťaťa,
 • meno rodiča,
 • priezvisko rodiča,
 • názov spoločnosti,
 • adresa,
 • IČO,
 • DIČ,
 • číslo bankového účtu,
 • údaje o platbách,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,

AKÉ PRÁVNE ZÁKLADY POŽÍVAME?

 • zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov,
 • plnenie zmluvy napr. pre dodávku služieb,
 • oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu a odborné školenia,
 • súhlas pre zasielanie informácií napr. pre potenciálnych záujemcov o služby,
 • prihlásenie do členskej základne klubu,
 • pri registrácií na súťaže alebo podujatia.

AKO NÁM MÔŽETE DAŤ SÚHLAS?

Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • prostredníctvom e-mailu: petermodrovsky@gmail.com
 • prostredníctvom telefonického kontaktu: 0904145555

AKO MÔŽETE SÚHLAS ODVOLAŤ?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 •  zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail petermodrovsky@gmail.com
 • zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.,
 • prostredníctvom telefonického kontaktu: 0904 145 555

KOMU VAŠE ÚDAJE POSKYTUJEME?

Aby sme zaistili riadny chod a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o lektorov, účtovnícku spoločnosť.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 • účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov,
 • zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy,
 • po ukončení vášho členstva máme vaše údaje uložené po dobu 1 roka,
 • dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 1 roku,

NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ?

 • Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu petermodrovsky@gmail.com, alebo telefonicky.

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať. Podrobné znenie práv je uvedené v samostatnom dokumente „Poučenie o právach dotknutých osôb“, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa. Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na e-mail petermodrovsky@gmail.com.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

AKO ZABEZPEČÍME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, prísnou doménovou politikou, antivírovým programom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania  osobných údajov v našej spoločnosti.

Milí rodičia,
aby ste mohli navštevovať naše krúžky alebo využívať naše služby spracúvame vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
• odvoláte svoj súhlas,
• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XLS alebo PDF), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
Vašu žiadosť nám môžete poslať:
•e-mailom na adresu petermodrovsky@gmail.com
• poštou na adresu sídla Mamateyova 12, 85104 Bratislava

Každou vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Poskytovanie informácií a vybavovanie žiadostí je bezplatné. Pokiaľ ale ako dotknutá osoba zašlete tú istú žiadosť opakovane, pričom táto bude zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, máme právo:
• požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie
informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia,
• odmietnuť konať na základe vašej žiadosti.

Tento dokument nadobúda platnosť dňom 25.5.2018.